kasa fiskalna dla lekarzy
Autor: Podatki

Prowadzenie własnego gabinetu lekarskiego wiąże się nie tylko z leczeniem i pomaganiem pacjentom. Lekarz i stomatolog musi także pamiętać o obowiązkach ewidencyjnych i podatkowych – m.in. powinien zakpić kasę fiskalną, za pomocą której będzie ewidencjonować sprzedaż usług medycznych dla pacjentów.

Czy lekarz musi posiadać kasę fiskalną?

Przepisy ustawy VAT nakładają na podatników VAT obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Lekarz i stomatolog, który prowadzi prywatną praktykę lekarską, świadczy odpłatne usługi leczenia na rzecz osób prywatnych. Powoduje to, że sprzedaż takich usług (usług opieki zdrowotnej) dla pacjentów musi być rejestrowana na kasie rejestrującej.
Niestety obecnie lekarzom i stomatologom nie przysługuje żadne zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Zwolnienie takie zostało zniesione z dniem 31 grudnia 2017 roku. Obecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w paragrafie 4 wprost wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Wobec powyższego już od pierwszej sprzedaży usług medycznych na rzecz prywatnej osoby, lekarz lub dentysta będzie musiał zarejestrować sprzedaż na kasie rejestrującej. Żadne vacatio legis tu nie przysługuje – lekarz nie może rozpocząć sprzedaży dopóki nie zakupi kasy fiskalnej.

Kiedy lekarz nie musi stosować kasy rejestrującej?

Istnieje jednak pewna furtka do niestosowania kasy rejestrującej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej: jeżeli lekarz lub stomatolog z tytułu świadczonej usługi medycznej otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Ponadto z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musiałoby wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Pytanie o to czy takie rozwiązanie dla lekarza czy stomatologa było praktyczne. No bo pacjent za usługę musiałby płacić albo przed wizytą, nie wiedząc jeszcze co mu jest i jakich badań potrzebuje – rozwiązanie mało korzystne i dla pacjenta i dla lekarza. Albo płacić po wizycie, ale jak radzić sobie z takimi, którzy wyjdą i nie zapłacą…
Kasy rejestrującej nie muszą też posiadać lekarze i dentyści będące osobami niewidomymi albo posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jaka kasa fiskalna?

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują tzw. kasy online, które zastąpiły tradycyjne kasy fiskalne. Od tego dnia każdy lekarz i stomatolog w swoim gabinecie lekarskim musi posiadać kasę online.
Nowe kasy online tym różnią się od ich poprzedniczek, że za ich pomocą paragon drukowany jest w dwóch wersjach: tradycyjny (papierowy) oraz paragon cyfrowy (e-paragon). Paragon papierowy, jak dotychczas, otrzymuje pacjent, natomiast e-paragon trafia do Centralnego Repozytorium Kas, który prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Zaletą nowych kas jest to, że zostały wyposażone w różne funkcje, m.in. pamięć chronioną zamiast elektronicznej kopii paragonów oraz możliwość komunikacji z dowolnym terminalem płatniczym.
Wprowadzenie nowych kas fiskalnych wiąże się dla lekarzy i stomatologów z wymianą starych urządzeń na nowe. W tym zakresie można skorzystać z prawa do ulgi, która polega na tym, że od podatku VAT można odliczyć 90% kwoty ceny zakupu kasy, lecz nie więcej niż 700 zł na jedną kasę. Ulga przysługuje nie tylko w związku z wymianą starej kasy na nową, ale też dla lekarzy i stomatologów, który po raz pierwszy będą nabywali kasę w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla lekarzy

Ulga do 700 zł na kasę fiskalną online przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i nieVAT-owcom. W przypadku zatem tych lekarzy i dentystów, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają oni zwrot ulgi za kasę na rachunek bankowy. (O tym, czy lekarz musi być VAT-owcem, pisaliśmy w poprzednim artykule)

Co w przypadku awarii kasy fiskalnej?

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika (np. awaria) czasowo nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, to lekarz/dentysta powinien ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, to należy wstrzymać sprzedaż.

Sankcje za brak kasy fiskalnej

Na koniec warto wskazać, że za naruszenie przez lekarza lub stomatologa obowiązku posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej sprzedaży grożą sankcje. Kodeks karny skarbowy przewiduje w tym zakresie kary w postaci:

  • Kara grzywny do 180 stawek dziennych za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży;
  • Kara grzywny do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie za oszustwo podatkowe czyli złożenie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia, w którym podano nieprawdę lub zatajono prawdę.

Mając na uwadze publiczną służbę, jaką pełni lekarz i stomatolog, kontrola może przyjść w każdej chwili, niespodziewanie w postaci tajemniczego pacjenta. Dlatego nie warto narażać się na ryzyko i rzetelnie ewidencjonować sprzedaż usług medycznych na kasie online.

Źródło: Rozporządzenie MF z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W celu analizy ruchu na stronie oraz realizacji usług używamy plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Ok

Share