gabinet lekarski
Autor: Informacje

Zakładanie gabinetu lekarskiego wiąże się z szeregiem formalności i warunków, które należy spełnić. Nie wystarczy posiadanie prawa wykonywania zawodu. Sprawdź jak, krok po kroku, założyć własny gabinet lekarski.

Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, pod względem liczby lekarzy. Stawkę otwiera Grecja, którą goni Austria. W tych krajach na 1000 pacjentów przypada statystycznie odpowiednio 6,1 i 5,2 lekarza. W Polsce współczynnik ten wynosi zaledwie 2,4. Prywatne gabinety lekarskie stanowią więc ratunek dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na czekanie w kilkumiesięcznych kolejkach do lekarzy. Założenie gabinetu lekarskiego nie jest długim i trudnym procesem. Trzeba jednak spełnić pewne określone ustawą warunki, podjąć kilka decyzji odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie przejść proces rejestracyjny. Podpowiadamy, jak to zrobić, krok po kroku.

Kto może założyć gabinet lekarski?

Gabinet lekarski może założyć i prowadzić lekarz lub osoba nie posiadająca wykształcenia medycznego. Jeśli to lekarz decyduje się na taki krok, może on wybrać dowolny sposób prowadzenia swojej działalności. Możliwe formy prowadzenia działalności medycznej to w tym przypadku:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – najprostszy rodzaj firmy, do której założenia nie jest wymagany żaden minimalny kapitał. Może być prowadzona wyłącznie przez osobę fizyczną. Lekarz z chwilą założenia gabinetu lekarskiego staje się przedsiębiorcą, odpowiedzialnym za sprawy księgowe, opłacanie składek ZUS i odprowadzanie podatku.
 • Spółka cywilna – odpowiednia, jeśli lekarz chce prowadzić działalność ze wspólnikiem. Zasady prowadzenia spółki cywilnej są dosyć proste, choć ma ona swoje ograniczenia. Do jej założenia nie jest wymagany żaden kapitał, ale jej majątek (tzw. współwłasność łączna) należy do wspólników. Nie przysługuje jej status przedsiębiorcy, a więc podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki.
 • Spółka jawna – posiada osobowość prawną, co oznacza, że pokrycie zobowiązań odbywa się za pomocą jej majątku. Koszty jej funkcjonowania są znacznie niższe, niż w przypadku np. spółki z o.o., a jeśli jej przychody nie przekraczają €2 mln, można prowadzić uproszczoną księgowość. Wkład wspólników spółki jawnej może być pieniężny lub niepieniężny (może to być np. wykonywanie usług).
 • Spółka partnerska – osobowa spółka handlowa, dedykowana wolnym zawodom. Nie ma osobowości prawnej, ale zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Jej majątek składa się z mienia wniesionego przez partnerów lub nabytego w czasie jej istnienia.

Lekarze wybierają jednoosobową działalność gospodarczą

Medycy najczęściej decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż taka forma daje im szerokie możliwości. Może to być:

 • Indywidualna lub specjalistyczna praktyka lekarska,
 • Praktyka lub specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • Praktyka lub specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Numery PKD, pod którymi rejestrujemy działalność gabinetu lekarskiego to:

 • 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

Uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków, należy spełnić, chcąc założyć gabinet lekarski. Niestety nie jedynym.

Jakie warunki należy spełnić, aby założyć gabinet lekarski?

Oprócz uzyskania wpisu do CEIDG lekarz, który chce otworzyć gabinet lekarski musi:

 • Posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • Zawrzeć umowę OC z ubezpieczycielem,
 • Posiadać odpowiedni lokal do wykonywania działalności medycznej,
 • Uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Prawo wykonywania zawodu

Lekarz nie może być zawieszony albo ograniczony w prawie do wykonywania czynności medycznych. Prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty mają obywatele polscy lub z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy uzyskali dyplom lekarza i spełnili warunki dodatkowe lub uzyskali nostryfikację dyplomu (lekarze spoza UE).
Uwaga: Jeśli prawo wykonywania zawodu lekarza zostało ograniczone w zakresie niektórych czynności medycznych, lekarz może nadal leczyć pacjentów w pozostałym zakresie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody, będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warto wiedzieć, że nie obejmuje ono szkód wyrządzonych przez lekarza pozbawionego prawa wykonywania zawodu lub z ograniczonym prawem, szkód polegających na zniszczeniu mienia lub związanych z zapłatą kar umownych.
Uwaga: Minimalna suma gwarancyjna wynosi €75 000.

Wymagania dotyczące lokalu

Lokal przeznaczony na świadczenie usług lekarskich musi spełniać szereg warunków i wymaga odpowiedniego przygotowania. Wymagania dotyczą m. in. zapewnienia odpowiedniego zaplecza sanitarnego oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, odpowiednią aparaturę i wyroby medyczne. Gabinet lekarski może znajdować się w samodzielnym budynku, w zespole budynków lub chociażby w mieszkaniu. W tym ostatnim przypadku musi być on oddzielony od pomieszczeń, z których korzysta się w innym celu. Wymogiem jest też osobne pomieszczenie socjalne oraz dostęp do wszelkich urządzeń i produktów, pozwalających zachować higienę: dostęp do toalety, umywalki ze źródłem ciepłej wody, mydła w płynie, ręczników papierowych i pojemników na odpady medyczne i niemedyczne.
Uwaga: Szczegóły dotyczące wymagań lokalowych zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

RPWDL to jawny, elektroniczny rejestr, do którego wpis należy uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Aby to zrobić, należy spełnić następujące warunki:

 • Posiadać lokal spełniający kryteria do prowadzanie działalności medycznej,
 • Zapewnić dostęp do odpowiednich wyrobów medycznych,
 • Posiadać ubezpieczenie OC.

Uwaga: Zaświadczenie zostaje wystawione w postaci elektronicznej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak założyć gabinet lekarski nie będąc lekarzem?

W przypadku, jeśli gabinet lekarski chce założyć osoba bez wykształcenia medycznego, musi ona założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) w postaci dowolnej spółki handlowej lub spółki cywilnej. Jej funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zatrudnienie osób wykwalifikowanych do wykonywania świadczeń zdrowotnych, czyli lekarzy z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Jak założyć gabinet lekarski – 7 kroków

Przedstawiamy jak, krok po kroku, zabrać się zakładania gabinetu lekarskiego.
1. Wybór formy działalności gospodarczej.
2. Znalezienie odpowiedniego lokalu do prowadzenia gabinetu lekarskiego i dostosowanie go do wytycznych Rozporządzenia MZ.
3. Uzyskanie certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
4. Zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5: Założenie konta firmowego.
6: Wykupienie ubezpieczenie OC.
7. Uzyskanie wpisu praktyki lekarskiej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Pytania, na które warto znać odpowiedź

Założenie gabinetu lekarskiego nie jest procesem trudnym, choć wymaga dopełnienia szeregu warunków i formalności. W zależności od skali prowadzonej działalności, ilości gabinetów, specjalizacji i zakresu świadczeń medycznych, może wymagać także sporych nakładów finansowych.
Samo uzyskanie wpisu w RPWDL nie zamyka ostatecznie listy spraw, którymi należy się zająć. Prowadzenie gabinetu lekarskiego wymaga bieżącej obsługi administracyjnej i księgowej – opłacania składek, odprowadzania podatków (dowiedz się, czy lekarz musi być VATowcem), obsługi kasy fiskalnej i prowadzenia administracji. Lekarz musi zapewnić swoim pacjentów bezpieczeństwo w zakresie przechowywania danych, zarówno w kontekście RODO, jak i dokumentacji medycznej. Podstawową kwestią jest także plan biznesowy i decyzje dotyczące opłat za usługi i ewentualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Marketing gabinetu lekarskiego – czy wiesz, jak dbać o szczegóły

Współczesny rynek usług medycznych, podobnie jak w przypadku innych usług, jest rynkiem konkurencyjnym. Wymaga więc odpowiedniej oprawy, przemyślanego planu marketingowego (nawet najprostszego) oraz opracowania standardów obsługi klienta. Lekarz, który chce zbudować zaufanie swoich pacjentów, musi zadbać o odpowiednie warunki lokalowe i profesjonalną rejestrację i obsługę klienta. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań (także bezpłatnych), które są skrojone na miarę potrzeb małych gabinetów lekarskich. Warto też na bieżąco monitorować satysfakcję pacjentów, choćby za pomocą krótkich ankiet mailowych.

W przypadku działań marketingowych warto pokusić się o analizę wizerunku lekarza w sieci i stworzenie odpowiedniej wizytówki lub strony internetowej. W budowaniu relacji z pacjentami pomocne są też social media. W przypadku jakichkolwiek działań marketingowych należy zadbać o jakość materiałów, przedstawianych pacjentom, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i estetycznym. Rzetelnie i autentycznie poprowadzone działania marketingowe, mogą w szybki sposób zachęcić pacjentów do korzystania z usług nowo otwartego gabinetu lekarskiego.

W celu analizy ruchu na stronie oraz realizacji usług używamy plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
OK

Share